Монгол хэл дээр ПРАКТИК-аар сурцгаая.!

Css

Хичээл 1 Төлбөр: 5000 ₮

Css нь таны сонгосон элемент ( tag эсвэл div-ээр бичсэн хэсэг ) хэрхэн харуулах хэрбэржүүлэхийг шийднэ.Энэ хичээлээр Css бичиглэл , дүрэм , CSS Selectors - элемэнт сонгох , сонгосон элементийг хэлбэржүүлэх талаар заах болно.